ПРОЕКТ BG16RFOP002-1.001-0545-C01-В-EYE CLOUD

Home » ПРОЕКТ BG16RFOP002-1.001-0545-C01-В-EYE CLOUD » Public Tender » ПРОЕКТ BG16RFOP002-1.001-0545-C01-В-EYE CLOUD

EU_Competitiveness_960x650

ПРОЕКТ BG16RFOP002-1.001-0545-C01-В-EYE CLOUD – ОБЛАЧНА СИСТЕМА ЗА АНАЛИЗ НА КОРПОРАТИВНИ ДАННИ, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

 

От 07.07.2017 г. БИ АЙ ЕООД изпълнява проект „В Еуе Cloud – Облачна Система за Анализ на Корпоративни Данни“ съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0545-C01 по приоритетна ос 1 – „Технологично развитие и иновации“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020.

Проектът е със срок една година.

В рамките на проекта е предвидено да се извърши “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновативния продукт – В Еуе Cloud – Облачна Система за Анализ на Корпоративни Данни“, състоящо се от следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Оборудване, състоящо се от: Дисков масив – 1 бр.; Блейд инфраструктура – 1 бp.; Приложни сървъри – 6 бр.; Сървър за виртуализация – 1 бр.; Сървърен комуникационен шкаф – 1 бp.; Непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) – 1 бp.; Маршрутизатор – 1 бр .; Защитна стена – 1 бр.

Обособена позиция 2: Система за управление на база данни – 1 бp.

В изпълнение на заложеното в проекта БИ АЙ ЕООД публикува документация за провеждане на процедура за „Избор с Публична покана“ на доставчик/ци, която може да изтеглите от тук:

Prilojenie 3.2_Publichna_pokana_PMS 160

Prilojenie 3.3_Iziskvania_oferti_PMS 160

Prilojenie 3.4_Oferta_PMS 160

Prilojenie 3.6_metodika_za_ocenka_PMS 160

Prilojenie 3.7_Declaracia_ZUSESIF_PMS 160

Prilojenie_II_Obshti_uslovia

Proekt_Bankova_Garancia

Proekt_Dogovor_za_dostavka_oborudvane

Proekt_Dogovor_za_dostavka_SUBD

Technical-spec_b-eye

Документът е създаден по проект BG16RFOP002-1.001-0545-C01 B-Eye Cloud – Облачна Система за Анализ на Корпоративни Данни, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „БИ АЙ“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”
Бенефициент: „БИ АЙ“ ЕООД, ЕИК 202206264

in Public Tender by admin Comments are off